Contact

 

Hotelprojects International Ltd

Tel: (8620) 39937600

Fax: (8620) 39937600 

Address: 

No1. West Hongmen Street

Banghu Town, Baiyun District

Guangzhou Guangdong, China

510475

E-Mail: 

info@hotelprojectsinternational.com